Ozempic (Semaglutide)

210.00897.00

SKU: N/A Category:

Description

Ozempic (Semaglutide)

Ozempic is een merknaam voor Semaglutide dat wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes type 2. Het behoort tot een klasse geneesmiddelen die antidiabetica worden genoemd, glucagonachtige peptide-1-agonisten.

 • Ozempic is geen insuline
 • Ozempic is niet aangeklaagd voor de behandeling van diabetes type 1
 • Ozempic is niet onderzocht bij patiënten met pancreatitis en mag niet worden gebruikt door patiënten met een voorgeschiedenis van deze aandoening (pancreatitis).
 • Het is niet bekend of het veilig en effectief is voor volwassenen jonger dan 18 jaar

Ozempic wordt gebruikt in combinatie met een dieet en lichaamsbeweging om de glykemische controle te helpen verbeteren en het risico op cardiovasculaire complicaties (CV-sterfte, niet-fatale beroerte en niet-fataal myocardinfarct) te verminderen.

Naast het verlagen van de bloedsuikerspiegel helpt Ozempic patiënten met gewichtsverlies, onderdrukking van de eetlust en het verlagen van de bloeddruk.

Hoe wordt Ozempic gebruikt?

Ozempic kan alleen of samen met andere medicijnen worden gebruikt. Het wordt toegediend als een wekelijkse injectie. Het is verkrijgbaar als injectiepen voor eenmalig gebruik, die veilig en gemakkelijk te gebruiken is.

Opslag

Moet Ozempic gekoeld worden bewaard?

Ja. Als u teveel Ozempic-injecteerbare pennen heeft, moeten deze in de koelkast worden bewaard. De ideale opbergruimte is de bovenste plank van de koelkast, uit de buurt van koelelementen. Semaglutide kan afbreken als de injecteerbare pen wordt blootgesteld aan extreme kou. Dit kan van invloed zijn op de effectiviteit van het medicijn en mogelijk op een hogere bloedsuikerspiegel.

Ozempic moet in de koelkast tussen 2-8°C (36-47°F) worden bewaard. Nadat de pen is gebruikt, kan deze bij kamertemperatuur (59-86 °F (5-30 °C)) worden bewaard.

Instructies

Patiënten moeten door hun arts worden geïnformeerd over de mogelijke risico’s en voordelen van het gebruik van Ozempic. Het is belangrijk dat patiënten een goed dieet volgen, regelmatig bewegen, regelmatig de glucosespiegels controleren en A1c-testen uitvoeren, en de symptomen van hyperglykemie en hypoglykemie begrijpen als onderdeel van hun behandeling. Als patiënten tijdens het gebruik van Ozempic perioden van stress, koorts, infectie, trauma of operatie ervaren, moeten zij medisch advies inwinnen, omdat de dosering mogelijk moet worden aangepast.

Artsen moeten hun patiënten instrueren om de Medicatiegids te lezen telkens wanneer hun recept wordt verlengd.

Het is belangrijk dat u de bijwerkingen begrijpt, zoals uitgelegd door uw arts of apotheker. Bijwerkingen van Ozempic omvatten doorgaans misselijkheid, braken en diarree.

Als een dosis wordt gemist, moet deze onmiddellijk binnen 5 dagen na de gemiste dosis worden toegediend. Als er meer dan 5 dagen zijn verstreken, moet de dosis worden overgeslagen.

BIJWERKINGEN

Hoewel Ozempic door de FDA is goedgekeurd en als veilig wordt beschouwd als het volgens de instructies wordt ingenomen, betekent dit echter niet dat het zonder bijwerkingen komt.

Voordat u met Ozempic begint, moet u de mogelijke bijwerkingen bespreken met uw arts of apotheker. U moet ook de door de FDA goedgekeurde etikettering en instructies lezen die bij uw recept worden geleverd.

Ozempic heeft een waarschuwing in een doos over het risico op C-celtumoren die bij knaagdieren zijn opgetreden. Hoewel het onbekend is wat de effecten op mensen zijn, wordt het niet aangeraden voor mensen met een voorgeschiedenis van schildklierkanker in hun familie.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Patiënten die Ozempic gebruikten, ondervonden milde of ernstige bijwerkingen. Bijwerkingen verdwijnen doorgaans binnen een paar dagen of weken. Als ze niet verdwijnen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De onderstaande lijst bevat niet alle mogelijke bijwerkingen:

 • Misselijkheid
 • braken
 • Diarree
 • Buikpijn
 • Constipatie
 • Maagklachten
 • Winderigheid (gas passeren)

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen tijdens het gebruik van Ozempic komen niet vaak voor. Als u tijdens het gebruik van dit medicijn ernstige bijwerkingen ervaart, informeer dan uw arts of bel 911 als u denkt dat de symptomen levensbedreigend zijn.

Ernstige bijwerkingen en symptomen tijdens het gebruik van Ozempic kunnen zijn:

 • Symptomen van pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier):

 • rug- en buikpijn
 • misselijkheid
 • braken
 • onbedoeld gewichtsverlies
 • koorts
 • gezwollen buik
 • Symptomen van hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel):

 • verwarring
 • duizeligheid
 • slaperigheid
 • snelle hartslag
 • zenuwachtig voelen
 • hoofdpijn
 • honger
 • prikkelbaarheid
 • zweten
 • zwakheid
 • Symptomen van diabetische retinopathie (diabetesgerelateerde oogcomplicatie):

 • wazig zicht
 • slecht nachtzicht
 • donkere vlekken zien
 • zicht verlies
 • Symptomen van nierschade:

 • verwarring
 • vermoeidheid
 • verminderd urineren
 • misselijkheid
 • zwelling in benen of enkels
 • Schildklierkanker*
 • Allergische reactie*

Bijwerkingsdetails

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de mogelijke bijwerkingen die door dit medicijn worden veroorzaakt.

Allergische reactie

Hoewel dit zelden voorkomt, kunnen patiënten allergische reacties ervaren tijdens het gebruik van Ozempic als ze allergisch zijn voor een van de ingrediënten. Symptomen van allergische reacties kunnen zijn:

 • huiduitslag
 • jeuk
 • blozen (roodheid, warmte, zwelling van de huid)

Ernstigere allergische reacties kunnen zijn:

 • moeite met ademhalen
 • zwelling van de huid, vooral de lippen, oogleden, handen of voeten
 • zwelling van de mond, tong of keel

Allergische reacties kunnen per patiënt verschillen en het is onduidelijk hoe vaak allergische reacties optreden. Als u het gevoel heeft dat u een ernstige allergische reactie ervaart, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Misselijkheid

De meest voorkomende bijwerking die in klinische onderzoeken is gemeld, is misselijkheid. Het is mogelijk dat u voor het eerst symptomen van misselijkheid ervaart wanneer u begint met het gebruik van Ozempic en tijdens verhoogde doses.

Bij voortgezet gebruik kunnen de symptomen van misselijkheid afnemen of geheel verdwijnen. Neem contact op met uw arts als de symptomen niet verdwijnen.

Schildklierkanker

Zoals eerder vermeld, heeft Ozempic een waarschuwing in een doos, de sterkste waarschuwing van de FDA met betrekking tot schildklierkanker.

Tijdens dierstudies is gebleken dat Ozempic het aantal schildkliertumoren verhoogt, maar dit is bij mensen niet geconcludeerd.

Er zijn gevallen van schildklierkanker gemeld bij patiënten die liraglutide (Victoza) gebruikten, een klasse geneesmiddelen die vergelijkbaar is met Ozempic. Er is echter nog niet geconcludeerd of dit te wijten is aan liraglutide of andere factoren.

U mag Ozempic niet gebruiken als er in uw familie sprake is van schildklierkanker, met name een zeldzame endocriene aandoening die meervoudig endocriene neoplasiesyndroom type 2 of medullair schildkliercarcinoom (MTC) wordt genoemd.

Als u tijdens het gebruik van Ozempic symptomen van schildkliertumoren vertoont, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Deze symptomen kunnen zijn:

 • moeite met ademhalen
 • een schorre stem
 • Moeite met slikken
 • een massa of knobbel in uw nek

Reacties op de injectieplaats

Reacties op de injectieplaats (dwz ongemak op de injectieplaats, erytheem) zijn gemeld bij 0,2% van de patiënten in placebogecontroleerde onderzoeken.

Toename van Amylase en Lipase

In een placebogecontroleerd onderzoek ondervonden patiënten een toename van amylase en lipase ten opzichte van de uitgangswaarde. Deze veranderingen werden niet gevonden bij de met placebo behandelde patiënten.

Cholelithiasis

In placebogecontroleerde onderzoeken waarbij patiënten werden behandeld met Ozempic 0,5 mg en 1 mg werd respectievelijk 1,5% en 0,4% van de gevallen van cholelithiase gemeld. Met placebo behandelde patiënten rapporteerden geen symptomen van cholelithiase.

Verhoogde hartslag

In placebogecontroleerde onderzoeken rapporteerden patiënten die Ozempic 0,5 mg en 1 mg gebruikten een gemiddelde toename van 2-3 slagen per minuut. Degenen in de placebogroep meldden een daling van de hartslag met 0,3 slagen per minuut.

Duizeligheid, dysgeusie en vermoeidheid

Minder dan 0,4% van de patiënten ondervond duizeligheid, dysgeusie en vermoeidheid bij het gebruik van Ozempic.

Immunogeniciteit

Patiënten die met Ozempic worden behandeld, kunnen anti-semaglutide-antilichamen ontwikkelen die consistent zijn met de immunogene eigenschappen van peptide- en eiwitgeneesmiddelen.

Hypoglykemie

Hoewel Ozempic (semaglutide) geen hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) veroorzaakt, kan dit wel gebeuren als het samen met andere diabetesmedicijnen wordt ingenomen. Bespreek met uw arts of apotheker of het nodig is de dosering van uw andere medicijnen aan te passen. Hypoglykemie kan ook worden veroorzaakt door alcoholgebruik, onvoldoende lichaamsbeweging of het niet binnenkrijgen van voldoende calorieën. Symptomen van hypoglykemie kunnen zijn: wazig zien, hoofdpijn, duizeligheid, honger, versnelde hartslag, zweten of tintelende handen/voeten. Het wordt aanbevolen dat patiënten die hypoglykemie ervaren, glucosetabletten, harde snoepjes, jelly Beans, vruchtendranken of frisdrank (niet via dieet) bij zich hebben in geval van een lage bloedsuikerspiegel.

Hyperglykemie

Hyperglykemie (hoge bloedsuikerspiegel) kan optreden. Symptomen zijn onder meer verhoogde dorst of plassen. Neem contact op met uw arts of apotheker als u deze symptomen ervaart.

De bovenstaande informatie omvat niet alle mogelijke bijwerkingen. Raadpleeg uw arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen die hierboven niet zijn vermeld.

DRUGS-INTERACTIES

Gelijktijdig gebruik met insuline en insulinesecretagoog (dwz sulfonylureumderivaat) of insuline kan de manier waarop uw medicijnen werken veranderen of tot mogelijke complicaties leiden. Een arts kan ervoor kiezen om de dosering, lichaamsbeweging en dieet aan te passen.

Omdat Ozempic een vertraging in de maaglediging veroorzaakt, kan dit een mogelijke invloed hebben op de absorptie van andere orale geneesmiddelen.

Informeer uw arts over alle mogelijke voorgeschreven medicijnen, zelfzorgmedicijnen, vitamines en kruidensupplementen.

Controleer regelmatig uw bloedsuikerspiegel en deel de resultaten met uw arts. Laat uw arts weten of u hoge of lage bloedsuikerspiegels ervaart.

Wijzig uw dosering niet zonder toestemming van uw arts.

WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN

Insuline injecteren

Bij het toedienen van Ozempic moeten de volgende punten in acht worden genomen:

 • Injecteer niet elke keer op dezelfde locatie. Wissel injectieplaatsen af.
 • Injecteer niet op plaatsen waar de huid verdikt is of putjes of knobbels vertoont, omdat dit de werkzaamheid van het medicijn kan beïnvloeden.
 • Injecteer niet op plaatsen waar de huid gekneusd, schilferig, hard, gevoelig of beschadigd is.

Risico op C-celtumoren van de schildklier

Als serumcalcitonine wordt gemeten en bij lichamelijk onderzoek of beeldvorming van de nek blijkt dat er sprake is van verhoogde knobbeltjes of schildklierknobbeltjes, moeten patiënten worden doorverwezen naar een endocrinoloog. Patiënten moeten geïnformeerd worden dat Semaglutide schildklier-C-celtumoren veroorzaakt bij knaagdieren en dat dit bij mensen niet doorslaggevend is. Patiënten moeten eventuele symptomen van heesheid, dysfagie, kortademigheid of een knobbel in de nek aan hun arts melden.

Pancreatitis

Patiënten moeten worden geïnformeerd over de risico’s van pancreatitis. In onderzoeken naar de glykemische controle zijn acute en chronische pancreatitis gemeld. Patiënten moeten zich bewust zijn van de tekenen en symptomen van pancreatitis, waaronder aanhoudende ernstige buikpijn en braken. Als tekenen van pancreatitis worden bevestigd, moet de behandeling met Ozempic worden stopgezet en moet uw arts worden geraadpleegd.

Diabetische retinopathie

In een twee jaar durend onderzoek traden meer complicaties van diabetische retinopathie op bij patiënten die Ozempic gebruikten (3,0%) vergeleken met degenen die de placebo gebruikten (1,8%). Patiënten in het onderzoek hadden diabetes type 2 en een hoog cardiovasculair risico. Er werd vastgesteld dat de patiënten met een hoog risico op diabetische retinopathie op basis van hun familiegeschiedenis vatbaarder waren dan degenen zonder. Dit is de reden waarom patiënten met een voorgeschiedenis van diabetische retinopathie nauwlettend moeten worden gevolgd.

Als patiënten een snelle verbetering van de glucoseregulatie ervaren, kan dit duiden op een verergering van diabetische retinopathie.

Hypoglykemie

Wanneer Ozempic wordt gebruikt in combinatie met insuline of insulinesecretagogen (dwz sulfonylureumderivaten), liepen patiënten een hoger risico op hypoglykemie (hoge bloedsuikerspiegels).

Deel geen Ozempic-pennen

Ozempic-pennen mogen niet onder patiënten worden gedeeld, ook al vertonen zij vergelijkbare symptomen en is de naald vervangen. Het delen van hokken kan leiden tot de verspreiding van infecties en de overdracht van door bloed overgedragen ziekteverwekkers.

Acuut nierletsel

Rapporten hebben aangetoond dat patiënten die werden behandeld met GLP-1-receptoragonisten acuut nierletsel en verergering van chronisch nierfalen ervoeren. Als gevolg hiervan zouden patiënten hemodialyse nodig hebben. De meeste van de gemelde voorvallen die plaatsvonden bij patiënten die symptomen van braken, diarree, misselijkheid en uitdroging vertoonden, hebben zich voorgedaan. De nierfunctie moet bij patiënten nauwlettend worden gecontroleerd op ernstige bijwerkingen van het maagdarmkanaal bij patiënten die verhoogde doses gebruiken.

Overgevoeligheid

Als overgevoeligheid optreedt, moeten patiënten het gebruik staken en monitoren totdat de symptomen zijn verdwenen. Ernstige symptomen van overgevoeligheid zijn onder meer angio-oedeem en anafylaxie. Patiënten met een voorgeschiedenis van deze twee reacties moeten met voorzichtigheid worden behandeld en worden behandeld met een andere GLP-1-receptoragonist. Patiënten met een voorgeschiedenis van angio-oedeem of anafylaxie met andere GLP-1-receptoren moeten met voorzichtigheid worden behandeld.

Zwangerschap

Zwangere vrouwen of vrouwen die een zwangerschap plannen, moeten op de hoogte worden gesteld van de mogelijke risico’s voor de foetus. Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Als diabetes slecht onder controle wordt gehouden tijdens de zwangerschap, kan dit het risico op complicaties vergroten, zoals ketoacidose, pre-eclampsie, geboorteafwijkingen, macrosomie, vroeggeboorte, spontane abortussen, bevallingscomplicaties en doodgeboorte.

Nierfalen en uitdroging

Patiënten moeten door hun arts worden geïnformeerd over het mogelijke risico op uitdroging als gevolg van gastro-intestinale bijwerkingen als zij Ozempic gebruiken. Patiënten moeten vochtuitputting vermijden. Artsen moeten de mogelijke symptomen van nierinsufficiëntie uitleggen en de mogelijke noodzaak van dialyse als nierfalen optreedt.

Additional information

Select Quantity

0.25mg -1 Pen, 0.25mg – 2 Pens, 0.25mg – 3 Pens, 0.25mg – 5 Pens, 0.5mg -1 Pen, 0.5mg – 2 Pens, 0.5mg – 3 Pens, 0.5mg – 5 Pens, 1mg – 1 Pen, 1mg – 2 Pens, 1mg – 3 Pens, 1mg – 5 Pens, 2mg – 1 Pen, 2mg – 2 Pens, 2mg – 3 Pens, 2mg – 5 Pens, 4mg – 1 Pen, 4mg – 2 Pens, 4mg – 3 Pens, 4mg – 5 Pens, 8mg – 1 Pen, 8mg – 2 Pens, 8mg – 3 Pens, 8mg – 5 Pens

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ozempic (Semaglutide)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *